АВРАХ, ГАЛ УНТРААХ 19-Р АНГИЙН БАРИЛГА

Онцгой Байдлын Ерөнхий Газрын захиалгаар 3718 м.кв бүхий гал унтраах
ангийн барилга угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.