ДАРХАН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ

Боловсрол Соёл Шинжлэх Ухааны Яамны захиалгаар Дархан хотод 5090
м.кв бүхий Технологийн сургуулийн хичээлийн байрын барилгын ажлыг
хийж гүйцэтгэсэн.