ТӨГӨЛДӨР ТӨВ

“КРЕСЕНТСИТИ” ХХК-ийн захиалгаар Сүхбаатар дүүрэгт байрлах 35 м.кв
талбайтай “Төгөлдөр төв”-ийн төмөр бетоны ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.